My eyes don't bleed anymore, 10/10

:eyes: :eyes: :eyes: :eyes: :eyes: :pray:

4 Likes